facebook

ЦентърЦентър Български институт за отношения между хората

 

Център „Български институт за отношения между хората“ (БИОХ) изучава и участва в развитието на човешкото поведение и отношенията между хората в контекста на съвременното социално развитие в България. Центърът обобщава опита от създаването на нови практики в курсове и програми. Човекът се разглежда в отношенческата научна парадигма. Тя изучава процесите на взаимодействие между индивидите, техните преживявания и емоции в хода на социалното им участие, динамиката на развитие и функциониране на човешките групи: семейства, организации, общности.

Развитието на отношенческата парадигма в България е свързано с бързо нарастващата потребност от развитието на социални услуги, консултиране и терапия като част от изграждащото се гражданско общество. Законът за закрила на детето и Националната програма за реформа на психичноздравното обслужване потвърждават ангажираността на държавата в развитието на този тип услуги и създават пазар за реализацията им. Оказването на  професионални услуги в областта на социалните дейности, психотерапията и психосоциалната рехабилитация и индивидулното и организационно консултиране се базира върху методи, с които работят психодинамичните школи: школата на обектните отношения, школата на груповите отношения и др.

Център БИОХ насочва своята изследователска и обучителна дейност в областта на психичното здраве. Този избор е свързан с няколко фактора: Националната програма за реформа в психиатрията се базира до голяма степен върху отношенческата парадигма, което прави възможна ролята на Център БИОХ в реформата като изследователско и обучително звено: създаването на нови служби в общността разкрива специфични области на некомпетентност, за които Центърът има ресурс да развие обучение. Не на последно място, БИОХ има широка мрежа от контакти с международната общност на реформаторите в психиатрията и международен престиж като обучителна институция в тази област.

Център БИОХ изпълнява мисията си, като участва в създаване на практика на психичноздравни и консултантски услуги в общността в България и други страни от Източна Европа и Балканите, изучава своя и на други институции опит и го трансформира в адекватно на контекста обучение. Подобна задача изисква гъвкавост, отвореност към промени, чувствителност към пазара на услуги и на обучение. За да изпълни задачата си, Център БИОХ избира да изгради себе си като предприемаческа организация.

В българската култура предприемачеството и академизмът се мислят като противоположности. В Центъра се ръководим от разбирането, че те не само не са несъвместими, а напротив, удачното им съвместяване е залог за успеха и просперитета на образователната институция, която оперира в пазарна среда.

Целта е обучението да се обвърже с изследователската и проектно-предприемаческата дейност на института. Осигуряването на високо качество на обучението е решаващо условие за просперитета на Център БИОХ, защото му позволява да разгърне работата си по проекти и да развие нови пазарни ниши.

Центърът е разработил и осигурява магистърската програма „Социална работа“ – плод на дългогодишно сътрудничество с университети в Европа и САЩ в областта на социалната работа с клинични случаи и семейства.

Във връзка с необходимостта от обучение на клинична практика чрез супервизия, което е един от основните методи на Център БИОХ, се договарят места за практикуване на студентите в няколко клинични бази.

Центърът е в процес на изграждане на международна обучителна институция – Академия за психично здраве, която цели да обедини усилията на преподаватели в областта на психичното здраве от Централна и Източна Европа.

Проектите на Център БИОХ са свързани с обучение на професионалисти в областта на психичното здраве, консултиране и развитие на служби в общността в страни от Източна Европа и бившия Съветски съюз. Те се финансират от международни източници. Основен партньор в тези проекти е фондация „Женевска инициатива за психиатрия“ със седалище в Нидерландия.

Сред големите изследователски проекти на Центъра са:

  • Изследователска дейност
  • Европейско изследване „Лечение на психичните заболявания и личностовите разстройства в европейската система на затворите – нужди, програми и резултати”
  • Детско и юношеско психично здраве в разширяващия се Европейски съюз. Развитие на ефективни политики и практики: Анализ
  • Community action programm on vocational training. Procedure B.
  • Организационна култура и либерално обучение – докторска дисертация
  • Университетското образование и културата на социално участие в България – докторска дисертация

Ръководител:

проф. д-р Тома Томов

корпус 2, офис 114

тел: 02/81 10 594

е-mail: tntomov@gmail.com